Kế toán

Kế toán

Dịch vụ Tư vấn kế toán là một trong những dịch vụ nổi trội của AFA Capital.   

–   Hướng dẫn lập và quản lý chứng từ kế toán;
–   Hướng dẫn và thực hiện ghi sổ kế toán;
–   Hướng dẫn lập báo cáo tài chính;
–   Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán và tổ chức bộ máy kế toán thích hợp;
–   Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thích hợp;
–   Tư vấn xây dựng phần mềm kế toán;
–   Cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng.

Send a Request