Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Dịch vụ Tư vấn kế toán là một trong những dịch vụ nổi trội của AFA Capital.   

–   Hướng dẫn lập và quản lý chứng từ kế toán;
–   Hướng dẫn và thực hiện ghi sổ kế toán;
–   Hướng dẫn lập báo cáo tài chính;
–   Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán và tổ chức bộ máy kế toán thích hợp;
–   Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thích hợp;
–   Tư vấn xây dựng phần mềm kế toán;
–   Cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ

Dịch vụ Tư vấn quản trị của chúng tôi cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp giải pháp toàn diện nhằm cải thiện và thay đổi cấu trúc quản trị hướng tới mục tiêu hiệu quả, tinh gọn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành doanh nghiệp.

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh nghiệp là quy trình bao gồm từ thiết kế hệ thống tài chính, làm sạch báo cáo tài chính và sổ kế toán, cho đến cấu trúc tài chính phù hợp với khẩu vị của nhà đầu tư nhằm huy động vốn từ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng, đại chúng hoá và niêm yết công ty trên sàn giao dịch chứng khoán, các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.