Gallery Cobbles

All
Kế toán
Kiểm toán
Tài chính doanh nghiệp
  • VRB: Tư vấn Nghiệp vụ & Triển khai phần mềm FTP, theo mô hình Match-Maturity.
  • Ngân hàng Hợp tác (CoopBank): Hệ thống FTP, kế toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ.
  • Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV)