Tư vấn quản trị

Xây dựng hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp Mô hình cơ cấu tổ chức dạng Flat nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị tinh gọn, cắt giảm các khâu trung gian, tăng tốc độ ra quyết định.Chuyển đổi cách thức tổ chức của bạn hoạt động và…
Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro Khi mà môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và mang tính toàn cầu, thêm vào đó là sự gia tăng nhu cầu nâng cao nhận thức về quản trị và kỳ vọng của các bên liên quan, thì những…
Tư vấn hệ thống công nghệ thông tin và MIS Các chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi bắt đầu bằng cách tìm hiểu các hệ thống và phần mềm hiện có của tổ chức trong khi tìm kiếm các mục có thể ảnh hưởng đến các quyết…