<b>CMA, CPA</b> <br/>Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với nhiều năm làm việc tại EY Vietnam và An Việt. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán, các hệ thống quản trị doanh nghiệp
Brief info

• Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với nhiều năm làm việc tại EY Vietnam và An Việt.
• Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán, các hệ thống quản trị doanh nghiệp

Leave a comment