Tái cấu trúc Doanh nghiệp và tư vấn niêm yết

Các chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi có một cách tiếp cận thực tế để giúp doanh nghiệp của bạn và các bên liên quan. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một dịch vụ chất lượng cao và các tùy chọn và giải pháp mà bạn có thể chưa xem xét.

Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể và danh tiếng để đối phó thành thạo với nhiều vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp. Cách tiếp cận của chúng tôi là giúp đỡ và tư vấn cho các doanh nghiệp và các bên liên quan của họ thông qua tái cấu trúc, làm việc với họ để xác định và thực hiện các giải pháp phù hợp.

Điểm khởi đầu của chúng tôi khi tư vấn về tái cấu trúc là tìm hiểu tổ chức, cấu trúc pháp lý, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của nó. Sau đó chúng tôi tập trung vào 3 mảng chính:

 

  • Tái cấu trúc mô hình công ty :
   • Mục đích: Nhóm tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc mô hình Công ty nhằm tối ưu quản trị và tiếp cận thị trường kinh doanh và tài chính.
   • Báo cáo: Báo cáo đề xuất chi tiết mô hình công ty
   • Nội dung Tái cấu trúc mô hình công ty:
    • Tái định vị chiến lược kinh doanh
    • Xác định các mảng kinh doanh cốt lõi
    • Xây dựng công ty theo mô hình công ty mẹ – con nhằm thực thi tốt nhất chiến lược kinh doanh
    • Thiết lập mối quan hệ giữa các đơn vị thành viên trong công ty
  • Tái cấu trúc tài chính :
   • Mục đích: Nhóm tư vấn xây dựng phương án quản lý tài chính, vốn, dòng tiền trên toàn công ty và giữa các mảng kinh doanh nhằm tối ưu vốn, dòng tiền, chi phí vốn.
   • Báo cáo: Báo cáo đề xuất chi tiết phương án quản lý tài chính cho toàn công ty và từng mảng kinh doanh.
   • Nội dung Tái cấu trúc tài chính:
    • Xác định nhu cầu vốn ở cấp độ toàn công ty và từng mảng kinh doanh
    • Xác định cấu trúc vốn tối ưu, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, cho toàn công ty và từng mảng kinh doanh
    • Xác định dòng tiền luân chuyển giữa các bộ phận
    • Đề xuất phương án huy động vốn: giá trị, thời kỳ, chi phí vốn tối ưu
    • Đề xuất phương pháp tổng thể tối ưu chi phí hoạt động
  • Tái cấu trúc từng mảng kinh doanh
   • Mục đích: Nhóm tư vấn xây dựng phương án tái cấu trúc tổ chức, hoạt động cho từng mảng kinh doanh của công ty.
   • Báo cáo: Báo cáo đề xuất chi tiết phương án tổ chức và hoạt động cho từng mảng kinh doanh.
   • Nội dung Tái cấu trúc từng mảng kinh doanh: đối với một mảng kinh doanh xác định và xây dựng:
    • Chuỗi giá trị và các quy trình kinh doanh chính
    • Các yếu tố thành công cốt lõi (Critical Success Factors) theo chuỗi giá trị
    • Cơ cấu tổ chức các phòng/ban phụ trách các quy trình và chức năng kinh doanh
    • Dự kiến nguồn nhân lực cần thiết
    • Đề xuất một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động chính (KPIs) theo chuỗi giá trị

Send a Request