<b>MBA, CME</b> <br/>Trên 19 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực lập pháp và tư pháp tại Việt Nam và UK. Anh Nam đang là cố vấn pháp lý cao cấp cho nhiều doanh nghiệp và dự án tại Việt Nam như EPLegal, VPTSC, Cửu Long JOC, PVTrans
E-mail: info@example.com

Leave a comment