<b>CPA, CMA(Aust.), MBus</b> <br/>Hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị chiến lược, tài chính và kiểm toán. Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo CMA, ACCA, ICAEW từ 2009. Tư vấn cao cấp trong các dự án của WB, ADB, JICA, AFD, EU, các ngân hàng và doanh nghiệp trong nước.
E-mail: #
Brief info

• Hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị chiến lược, tài chính và kiểm toán
• Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo CMA, ACCA, ICAEW từ 2009
• Tư vấn cao cấp trong các dự án của WB, ADB, JICA, AFD, EU, các ngân hàng và doanh nghiệp trong nước.

Leave a comment