<b>CPA, CMA(Aust.), MPP</b> <br/>Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị, tài chính và kiểm toán. Tư vấn cao cấp và giảng dạy cho Viettel, VNPT, Smile Care, Hải Hà, Thế giới Sữa,… Trưởng phòng kiểm toán Công ty Kiểm toán An Việt
Brief info

• Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị, tài chính và kiểm toán
• Tư vấn cao cấp và giảng dạy cho Viettel, VNPT, Smile Care, Hải Hà, Thế giới Sữa,…
• Trưởng phòng kiểm toán Công ty Kiểm toán An Việt

Leave a comment