<b>MSc, CPA</b> <br/>Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán, hệ thống quản trị, hệ thống thông tin. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về IAS/IFRSs. Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo tại AFA
E-mail: info@example.com

Leave a comment