Sáng 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều; đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

7 Thay đổi mới của Luật Đất đai 2024

Điểm 1) Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người gốc Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Luật Đất đai mới đã mở rộng quyền sử dụng đất với đối tượng mới người gốc Việt Nam định cư sinh sống ở nước ngoài.

Điểm 2) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật

Trước đây, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào dự án bất động sản tại Việt Nam thì bắt buộc phải liên kết hoặc liên doanh với một doanh nghiệp Việt Nam. Luật Đất đai mới đã cho phép các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhận chuyển nhượng dự án bất động sản với các quy định pháp luật mới tại Việt Nam 

Điểm 3) Sự đổi mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Điều 60, Luật Đất đai mới đã cho phép các quy hoạch sử dụng đất được lập đồng thời nhưng các quy hoạch cấp cao hơn phải được phê duyệt trước các quy hoạch thấp qua đó sẽ rút ngắn thời gian quy hoạch.

Ngoài ra, cũng tại điều này, khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch mới chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn được tiếp tục thực hiện quy hoạch cũ cho tới tới khi quy hoạch mới được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điểm 4) Quy định cụ thể về những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội

Luật mới đã quy định cụ thể chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế – xã hội

Điều 5) Thay đổi về việc thực hiện dự án nhà ở xã hội

Luật Đất đai mới đã quy rõ ràng các loại đất được thực hiện nhà ở thương mại nhằm đồng bộ hóa với Luật Nhà ở 2023

Điều 6) Thay đổi quy định về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tở về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai

Luật mới đã quy định rõ ràng các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đai không có giấy tờ nhằm thúc đẩy khả năng quản lý đất đai của nhà nước

Điều 7) Những thay đổi về vấn đề định giá đất

Luật Đất đai 2024 mới quy định các phương pháp định giá đất phải theo nguyên tắc thị trường. 

Ngoài ra, Luật mới cũng loại bỏ khung giá đất của Chính phủ, thay đổi các quy định pháp luật về bảng giá đất và quy định chi tiết cụ thể về các phương pháp định giá đất kèm theo các trường hợp – điều kiện áp dụng của từng phương pháp định giá đất.

Leave a comment