Nghị Quyết 31/2021/QH15 đã nêu rõ nhiệm vụ Quốc Hội giao cho Chính Phủ thực hiện với mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế. Nghị quyết gồm 5 nhóm giải pháp trọng tâm chính cho giai đoạn trung hạn 5 năm (2021-2025) với hơn 100 chương trình hành động nhằm đạt 30 chỉ tiêu định lượng.

Nhóm 1: Củng cố nền tảng vĩ mô

Hiện nay, thị trường tài chính Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào thị trường tiền tệ bên cạnh việc song song phát triển thị trường vốn. Vậy nên, xây dựng hệ thống ngân hàng lành mạnh và bền vững sẽ là bước khởi đầu vô cùng quan trọng để thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế. Bằng hàng loạt các chỉ tiêu đã được cụ thể hóa trong Nghị Quyết thể hiện rõ nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của hệ thống Ngân hàng là tập trung quản trị rủi ro.

Nhóm 2: Phát triển các loại thị trường

Tập trung phát triển thị trường lao động, cải thiện năng suất và chất lượng đội ngũ lao động để hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững, dài hạn.

Bên cạnh đó, Nghị Quyết thể hiện rõ việc phát triển thị trường thị trường quyền sự dụng đất là một trong những mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Chính Phủ đã và đang triển khai thực hiện thông qua hàng loạt Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, để biến nguồn lực này  trở thành nguồn lực được sử dụng hiệu quả trong nền kinh tế.

Một trong những thị trường không kém phần quan trọng có thể trở thành mũi nhọn tái cấu trúc nền kinh tế là tạo môi trường lành mạnh, cạnh tranh phát triển thị trường khoa học-công nghệ.

Nhóm 3: Phát triển doanh nghiệp

5 nhóm giải pháp của Nghị Quyết 31/2021/QH15 (Nguồn: AFA Capital)

Nhóm 4: Tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm

Cần chú trọng các giải pháp cải thiện sự kết nối và lưu thông đồng bộ giữa các khu vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là khu vực miền Nam nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh, hiệu quả dài hạn tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế.

Phát triển hệ thống giao thông, cơ cấu lại đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính của Chính Phủ trong năm nay. Một trong những chỉ số quan trong để đo lường hiệu quả sử dụng vốn mà Chính Phủ sử dụng để theo dõi và quan sát là chỉ số chỉ số ICOR.

image
Hệ số ICOR chung của cả nền kinh tế qua các năm (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Nhóm 5: Phát triển ngành, thúc đẩy công nghiệp hóa đổi mới sáng tạo

Các giải pháp của Chính Phủ hiện tại đang chỉ giải quyết các vấn đề trong ngắn hạn của một số ngành, thị trường cụ thể như thị trường bất động sản. Tuy nhiên nền kinh tế muốn phát triển trong dài hạn cần phải phát triển đồng thời, đa dạng, không thể phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản.

Leave a comment